Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AUDIMARKET.PL
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Właścicielem Serwisu jest Operator tj. Audi Unlimited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:
(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie
(b) warunki świadczenia Usług, w tym:
● wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator
● zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie
(d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług
(e) zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.
 
Art. 2
1. Serwis stanowi internetową platformę ofertową służącą do zamieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych, w tym dotyczących sprzedaży, kupna, zamiany i oddania Przedmiotów Ogłoszeń.
2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
(a) Konto
(b) Zamieszczanie Ogłoszeń
(c) Promocja Ogłoszeń
(d) Przeglądanie Treści
 
Art. 3
1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta Operator podaje następujące dane Operatora:
(a) firma: Audi Unlimited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(b) siedziba i adres: Lublin, Biedronki 5/14, kod pocztowy 20-543
(c) NIP: 712-32-24-798
(d) REGON 060671213
(e) Sąd rejestrowy i numer KRS: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000365223
(f) adres mailowy: kontakt@audimarket.pl
(g) adresy stron internetowych: https://audimarket.pl/
2. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Serwisie Operator informuje również o:
(a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem
(b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie Usług
(c) sposobie i terminie zapłaty
(d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Operatora oraz stosowanej przez Operatora procedurze rozpatrywania reklamacji dotyczącej Usług
(e) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
(f) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy
(g) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy
(h) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
(i) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Operator wie lub powinien wiedzieć
(j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 
Słownik pojęć

Art. 4
Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:
1Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem https://audimarket.pl/strona/regulamin tj. regulamin Serwisu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 3 Regulaminu
2. Serwis – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://audimarket.pl/ zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna https://audimarket.pl/ i wszelkie inne strony internetowe związane z tą witryną(w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne oprogramowanie, inne media oraz wszelkie Treści dostępne w tej witrynie, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone w przyszłości.
3. Operator – Audi Unlimited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
4. Użytkownik – każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może być Użytkownikiem Zalogowanym lub Użytkownikiem Niezalogowanym.
5. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik, który zawarł umowę o Usługę Konto poprzez założenie Konta w procedurze rejestracji i który dokonał zalogowania się w Koncie z wykorzystaniem przeznaczonych do tego loginu i hasła dla Konta lub który skorzystał z możliwości zalogowana się w Serwisie z wykorzystaniem swojego konta na portalu Facebook (facebook.pl).
6. Użytkownik Nie zalogowany – każdy Użytkownik nie będący Użytkownikiem Zalogowanym.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Treści – ogół merytorycznej zawartości Serwisu w tym Ogłoszenia.
9. Ogłoszenia – zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie ogłoszenia lub oferty sprzedaży, kupna, zamiany lub oddania Przedmiotów Ogłoszenia.
10. Przedmiot Ogłoszenia – asortyment z zakresu motoryzacji tj. pojazdów oraz części i akcesoriów do nich zamieszczany przez Użytkowników Serwisie w ramach Ogłoszeń.
11. Usługi – wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj.oferowane przez Operatora funkcjonalności Serwisu skierowane do Użytkowników i stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
12. Konto – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
13. Zamieszczanie Ogłoszeń – jedna z Usług umożliwiająca Użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie.
14. Promocja Ogłoszeń – jedna z Usług umożliwiająca Użytkownikom, na zasadach określonych Regulaminem, wyróżnienie Ogłoszeń w Serwisie.
15. Przeglądanie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami.
16. Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Użytkownikowi dokonanie płatności określonych w Serwisie za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych, sms-ów premium lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Serwisie.
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.)
18. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)
19. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
 
Usługa Konto

Art. 5
1. Konto stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi Zalogowanemu na Zamieszczanie Ogłoszeń bez ograniczeń.
2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 6 Regulaminu.
3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta.
4. Usługa Konto jest bezpłatna.
 
Rejestracja Konta

Art. 6
1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Użytkownik podaje dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji Konta
(b) Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto
(c) w procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie
(d) w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta (aktywacji Konta).
3. Z rejestracją Konta równoznaczne jest zalogowanie się w Serwisie z wykorzystaniem profilu w portalu Facebook
 
Zamieszczanie Ogłoszeń

Art. 7
1. Ogłoszenia w Serwisie widnieją przez: 7 dni, 14 dni lub 30 dni.
2. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 Regulaminu Operator nie odpowiada za treść Ogłoszeń, w szczególności Użytkownicy odpowiadają za informacje niezbędne do skontaktowania się Użytkowników zainteresowanych Ogłoszeniem i wszelkie ustalenia dotyczące transakcji, której dotyczy Ogłoszenie.
3. Umowa o Zamieszczanie Ogłoszeń zawierana jest z chwilą wypełnienia przez Użytkownik formularza Ogłoszenia i potwierdzenia wysłania Ogłoszenia stosownym przyciskiem, zaś ulega rozwiązaniu z upływem okresu, o którym mowa w ust. 2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga podania informacji wskazanych w formularzu Ogłoszenia, w tym załączenia zdjęcia Przedmiotu Ogłoszenia.
4. Zamieszczane Ogłoszeń jest bezpłatne
 
Promocja Ogłoszeń

Art. 8
1. Użytkownik ma możliwość zamówienia stosownego wyróżnienia Ogłoszenia według jednej z następujących opcji:
(a) Wyświetlanie ogłoszenia w Twojej miejscowości:
7 dni , 14 dni , 30 dni  
(b) Wyświetlanie ogłoszenia w całym kraju:
7 dni , 14 dni , 30 dni  
(c) Promowanie na liście ogłoszeń:
7 dni , 14 dni , 30 dni 
(d) Promowanie na stronie głównej:
7 dni , 14 dni , 30 dni 
2. Promocja Ogłoszeń jest płatna. Koszty danej metody Promocji Ogłoszeń i sposoby uiszczenia zapłaty są dostępne w ramach procedury zamówienia Promocji Ogłoszenia, o której mowa w ust.3.
(a) Cennik promocji ogłoszeń w kategoriach: 
 • Akcesoria  
 • Car audio i nawigacja 
 • Chemia i oleje 
 • Elementy nadwozia 
 • Felgi, koła i akcesoria 
 • Filtry 
 • Kosmetyki 
 • Opony 
 • Oświetlenie 
 • Silniki i osprzęt 
 • Tuning mechaniczny 
 • Układ chłodzenia silnika 
 • Układ elektryczny i zapłonowy  
 • Układ hamulcowy
 • Układ kierowniczy 
 • Układ klimatyzacji i wentylacji 
 • Układ napędowy 
 • Układ paliwowy 
 • Układ wydechowy 
 • Wycieraczki i spryskiwacze
 • Wyposażenie wnętrza 
 • Zawieszenie 
 • Pozostałe 
Wyświetlanie ogłoszenia w Twojej miejscowości:
7 dni - bezpłatnie
14 dni - bezpłatnie
30 dni - bezpłatnie 
Wyświetlanie ogłoszenia w całym kraju:
7 dni - bezpłatnie
14 dni - bezpłatnie
30 dni - bezpłatnie 
Promowanie na liście ogłoszeń:
7 dni - 1,99 PLN brutto
14 dni - 2,99 PLN brutto
30 dni - 4,99 PLN  brutto
Promowanie na stronie głównej:
7 dni - 2,99 PLN brutto
14 dni - 3,99 PLN brutto
30 dni - 5,99 PLN  brutto

(b) Cennik promocji ogłoszeń w kategoriach:
 • Samochody
Wyświetlanie ogłoszenia w Twojej miejscowości:
7 dni - bezpłatnie
14 dni - bezpłatnie
30 dni - bezpłatnie 
Wyświetlanie ogłoszenia w całym kraju:
7 dni - bezpłatnie
14 dni - bezpłatnie
30 dni - bezpłatnie 
Promowanie na liście ogłoszeń:
7 dni - 2,99 PLN brutto
14 dni - 4,99 PLN brutto
30 dni - 6,99 PLN  brutto
Promowanie na stronie głównej:
7 dni - 4,99 PLN brutto
14 dni - 6,99 PLN brutto
30 dni - 9,99 PLN  brutto
3. Umowa o Promocję Ogłoszeń zawierana jest z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza zamówienia Promocji Ogłoszenia i potwierdzenia wysłania zamówienia stosownym przyciskiem. Umowa o Promocję Ogłoszenia jest zawierana na czas zamieszczania danego Ogłoszenia w Serwisie.
 
Przeglądanie Treści

Art. 9
1. Przeglądanie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Serwisie.
2. Przeglądanie Treści jest nieodpłatne .
3. Umowa o Przeglądanie Treści jest zawierana poprzez rozpoczęcie zapoznawania się z Treściami poprzez jakąkolwiek funkcjonalność Serwisu. Rozwiązanie umowy o Udostępnianie Treści następuje z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zamknięcie stron Serwisu.
 
Płatności w Serwisie

Art. 10
1. Płatności w Serwisie dotyczą Usług, które zgodnie z Regulaminem oraz wskazaniami w Serwisie są płatne tj. Promocji Ogłoszeń.
2. Wszystkie należności z tytułów, o których mowa w ust. 1 są na bieżąco podawane w Serwisie.
3. Dostępne metody płatności z tytułów należności, o których mowa w ust. 1 są każdorazowo podawane w toku czynności, których płatności dotyczą tj. w toku zawierania umowy o płatną Usługę. W Serwisie są dostępne określone płatności on-line i płatności za pośrednictwem smsów premium. Metody płatności są na bieżąco podawane w Serwisie.
4. Płatności, o których mowa w ust. 3 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
(a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej
(b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatności
(c) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
 
Zasady korzystania z Serwisu i administrowanie Serwisem
Art. 11
1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym.
2. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:
(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych
(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych
(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu
(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.
 
Odstąpienie od umowy
Art.12
1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.
2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
(b) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy
4. Przed rozpoczęciem realizacji Usług Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie:
(a) rozpoczęcia świadczenia z tytułu Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
(b) rozpoczęcia świadczenia dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
5. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 3 i 4, może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, jeśli Usługa nie została w pełni wykonana i nie stanowi przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt (a) ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.
6. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 
Reklamacje dotyczące Usług
Art. 13
1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług.
2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora, o których mowa w art. 3 Regulaminu.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
4. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.
 
Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu
Art. 14
1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
(a) połączeniem z siecią Internet
(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
 
Postanowienia końcowe
Art. 15
1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym https://audimarket.pl/regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów
dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej
(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany.
6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy

Do góry